آخرین اخبار شرکت :

پروژه های در حال احداث :

شیراز:
  پروژه 86 واحدی الهیه شیراز
  پروژه 13 واحدی گلریز شیراز
جهرم:
  پروژه 93 واحدی ریحانه 4 جهرم
  پروژه 54 واحدی نسترن 2 جهرم
  پروژه 30 واحدی مهتاب جهرم